အြန္လုိင္း တြင္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း/၀ယ္/ငွားရန္

အိမ္ၿခံေၿမၿခံရွာရန္

House.com.mm သည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း နံပါတ္ ၁ ႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရဆုံးၿဖစ္ေသာ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အေရာင္း၊အ၀ယ္ ေစ်းကြက္မ်ားကုိတစ္ေနရာထဲမွၾကည့္ရႈႏုိင္သည့္ အႀကီးဆုံး အြန္လုိင္း လုပ္ငန္းၿဖစ္ပါသည္္။ ဤ၀က္ဆုိဒ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အိမ္ၿခံေၿမ ၊ တုိက္ခန္း၊ ကြန္ဒုိႏွင့္ စီးပြား ဆုိင္ရာ အေဆာက္အုံေပါင္း ၂၀၀၀၀ နီးပါး အား ေရာင္းရန္ ႏွင့္ ဌားရန္ တင္ထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ အိမ္၊ ၿခံေၿမစိတ္၀င္စားသူမ်ား၊၀ယ္လုိ၊ဌားလုိသူမ်ားမွ ေခတ္မီ ေဟာင္ေကာင္တုိက္ခန္းပုံစံမ်ား ၊ ဒီဇုိင္း စနစ္သစ္ၿဖင့္ ၿပန္လည္မြမ္းမံထားေသာကြန္ဒုိမ်ား၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ား၊ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး ဆြဲေဆာင္မွဳရွိသည့္ ကုိးရီးယားႏွင့္ၿမန္မာဆန္ဆန္ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ထားသည့္ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား၊နယ္မွ ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၊အလုပ္လုပ္ေနသည့္လူငယ္မ်ားအတြက္ေစ်းသက္သာသည့္တုိက္ခန္းတြဲမ်ား ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အေကာင္းဆုံးၿဖစ္သည့္ေၿမကြက္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕အလုိက္၊ေဒသအလုိက္ အထူးသၿဖင့္ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ေနၿပည္ေတာ မ်ားမွ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏုိင္ရန္စုစည္းေပးထားပါသည္။မိမိၾကဳက္ႏွစ္သက္ရာေစ်းႏွုန္း ေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းအသက္သာဆုံး မွ အၿမင့္မားဆုံးၿဖစ္ေသာ ေရကူးကန္ ပါတုိက္ခန္း ကြန္ဒုိမ်ား၊ လွပသည္႔ ဥယ်ာဥ္မ်ားပါ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ လုံၿခဳံေရးပါ အိမ္မ်ားကုိလည္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိနုိင္မွာၿဖစ္ပါသည္။

ဌားရန္ ႏွင့္ ေရာင္းရန္

အကယ္၍မိတ္ေဆြဟာအြန္လုိင္းမွ အိမ္၊ၿခံ၊ တုိက္ခန္း၊ကြန္ဒုိ မ်ားကုိဌားရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၀ယ္ခ်င္တယ္ဆုိ္ရင္ ဟာ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံစံ ႏွင့္ အသုံးျပဳရအလြယ္အကူဆုံး စနစ္ႏွင့္္ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ မိတ္ေဆြ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ရာ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ၊ တုိက္ခန္းမ်ားကုိ ေနရာ ေဒသ ႏွင့္ ေစ်းႏွဳန္း အေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။တင္ၿပထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုခ်င္းစီမွာ လည္း ၾကည့္ရႈရလြယ္ကူ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အိမ္၏ဖြဲ႕စည္းမႈအခ်က္အလက္မ်ားကုိထည့္သြင္းေပးထားၿပီး အိမ္တြင္း၊အိမ္ျပင္ ပုံစံ အိပ္ခန္း၊ေရခ်ဳိးခန္း မ်ားကုိလည္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ မိမ္ိ အလုိရွိရာ တုိက္ခန္း အေရအတြက္၊အိမ္ၿခံေၿမ အက်ယ္အ၀န္း မ်ားကုိလည္း လုိအပ္သလုိေရြးခ်ယ္ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔အၿပင္ အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္ မ်ားၿဖစ္တဲ့ ေနရာ၊ေဒသ၊ လိပ္စာ ႏွင့္ တုိ္က္ခန္း အေဆာက္ဦး ႏွင့္ နီးစပ္ရာ အဓိကေနရာ ႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး နည္းစနစ္မ်ားကုိလည္း ဂ်ီပီအ္စ္ ဂူးဂယ္လ္ေၿမပုံမွ တင္ၿပထားပါတယ္။ ယခုလုိ ေျမပုံႏွင့္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ ေရာင္း၀ယ္၊ဌားလုိသူမ်ားအတြက္ အိမ္၊ တုိက္ခန္း ဘယ္ေနရာမွာတည္ရွိတယ္၊ ဘယ္ၿမဳိ႕နယ္နဲ႔ နီးစပ္တယ္ဆုိကုိလည္း အလြယ္ကူဆုံး ၾကည့္ရႈသူနားလည္ေအာင္ အေကာင္းမြန္ဆုံးျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

ယံုၾကည္ရေသာ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား

မိတ္ေဆြအေန ႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အိမ္ၿခံေျမကုိရွာေဖြရန္ၿဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ ေစ်းကြက္ အတြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခ်င္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းမွာပဲ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမမ်ားကုိရွာေဖြေနလုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ House.com.mm မွ အသင့္ေတာ္ဆုံး ၀က္ဆုိက္ဒ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အမည္ရ ထိပ္သီး ဦးေဆာင္ေနသည့္ အိမ္ၿခံေၿမ လုပ္ငန္း ၁၀ ခု ႏွင့္ ခ်ိတ္ထားၿပီး  အရည္အေသြးႏွင့္ ျပည့္မွီတဲ့ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိသာ စုစည္းတင္ဆက္ထားတာၿဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြအေနႏွင္႔ အိမ္ၿခံေျမမ်ားကုိ ေရာင္းခ်လုိပါကလည္း မိမိကိုယ္တုိင္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ ေၾကာ္ျငာ မ်ားကုိဖန္တီးႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါေသးသည္။ ဒါေၾကာင့္ ၀ယ္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိမိႀကဳိက္ႏွစ္သက္တဲ့ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမမ်ားကိုေတြ႔ရွိပါက ေအးဂ်င့္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာတင္ထားတဲ့ သူရဲ႕ ဖုန္းနံပတ္၊ကုမၸဏီအမည္သုိ႔ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ၀ယ္ယူအဆင္ေျပ ႏုိင္ပါသည္။ အေရာင္း၊အ၀ယ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွစ္ခုကုိ တစ္ၿပဳိင္နက္ေတြ႕ ရွိႏုိင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားသၿဖင့္ အေကာင္းဆုံး၊လ်င္ၿမန္ေခ်ာေမြ႕သက္သာေခ်ာင္ခ်ိသည့္ ခံစားမွဳကုိရရွိမွာၿဖစ္ပါသည္။

အိမ္ျခံေျမမ်ားကုိ
အခ်ိန္မေရြး
ေနရာမေရြး
ရွာေဖြရန္ !
ဓါတ္ပံုေကာင္းမ်ား
ရုိးရွင္းသည့္ရွာေဖြမႈစနစ္မ်ားပါ၀င္ေသာ
House app ကုိသံုးျပီးအိမ္ျခံေျမမ်ား
လြယ္ကူစြာရွာေဖြပါ
အၾကံေပးခ်က္
ဂ်ာနယ္